สพม.14 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน”
 สพม.14 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน”
สพม.14 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ
 สพม.14 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ
สพม.14 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเสริมสร้างคุณภาพการเรียนการสอนสู่ศวรรษที่ 21
 สพม.14 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเสริมสร้างคุณภาพการเรียนการสอนสู่ศวรรษที่ 21
สพม.14 จัดโครงการเด็กดีมีที่เรียน
 สพม.14 จัดโครงการเด็กดีมีที่เรียน